Medlemsbetingelser

Medlems- betingelser

§ 1. Medlemskabet
Medlemskabet er personligt og kan derfor ikke benyttes af, deles med eller overdrages til andre end medlemmet selv. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bank, kontonummer mv., skal oplyses hurtigst muligt til CrossFit Odense i receptionen, via email info@crossfit-odense.dk eller via “CrossFit Odense”-app’en.
Af hensyn til identifikation, kan CrossFit Odense bede om fremvisning af billedlegitimation eller lign. ved oprettelse af medlemskaber med diverse rabatformer.

§ 2. Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres gennem “CrossFit Odense”-app’en. Ved kontakt til CrossFit Odense kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan CrossFit Odense uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

§ 3. Betaling
CrossFit Odense bruger Booking Board til betaling og registrering af medlemskaber.
Ved oprettelse af et kontant medlemskab, betales forud for hele aftaleperioden. Ved oprettelse af et medlemskab tilmeldes aftalen automatisk kortbetaling, og der betales kontant for evt. startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets betalingskort den første i måneden. Alle priser er angivet i DKK og er inkl. moms.
Medlemmet er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten.
Ved indgåelse og accept af medlemskab gives samtykke til at CrossFit Odense må opbevare stamoplysninger på medlemmet.
Desuden gives samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs. at den månedlige betaling trækkes automatisk fra medlemmets betalingskort. Ifb. med eventuel misligholdelse, eksempelvis ved manglende betaling, forbeholder CrossFit Odense sig retten til at videregive medlemmets personlige oplysninger til tredjepart.

§ 4. For sen betaling
Betales den løbende ydelse ved et medlemskab med automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr på 100 kr. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Medlemmets adgangskort spærres, og medlemmet er udelukket fra alle former for træning hos CrossFit Odense indtil betaling af CrossFit Odenses tilgodehavende er sket, hvorefter medlemmet igen er berettiget til at benytte CrossFit Odenses faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af CrossFit Odense.

§ 5. Varighed/Medlemskab
Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges af en af parterne i henhold til § 6. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§ 6. Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende kalendermåned + måned.
Opsigelse kan kun ske skriftligt til CrossFit Odense, og kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode.
Er man i bero, når man opsiger sit medlemskab, vil beroperioden blive annulleret den sidste måned op til ens udmeldelse. Man kan således ikke være i bero den sidste måned inden ens udmeldelsesdato.

§ 7. Medlemskortet
Medlemmet er personligt ansvarlig for at hente medlemskort hos CrossFit Odenses lokation.
Bliver medlemskortet væk eller beskadiget meddeles dette til CrossFit Odense, som udsteder et erstatningsmedlemskort mod et gebyr på 50 DKK.

§ 8. Ændringer i pris/betingelser
CrossFit Odense forbeholder sig ret til at foretage ændringer i pris og betingelserne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft 45 dage efter varsling. Varsling sker via e-mail. Medlemmet er selv ansvarlig for at holde sig opdateret herom, evt. via CrossFit Odenses hjemmeside, hvor en opdateret version af priser og betingelser altid findes. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §6.

§ 9. Træning og ophold i centret
Al træning og ophold i CrossFit Odense er på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i CrossFit Odense. Medlemmet er forpligtet til oprydning og rengøring af udstyr efter brug, således at faciliteterne fremstår pæne og rene.
Rygning er ikke tilladt indendørs i CrossFit Odense.
Unge mellem 12 og 18 år samt umyndige må kun benytte CrossFit Odenses faciliteter, hvis CrossFit Odense har modtaget en skriftlig tilladelse fra en forældre/værge. Her gælder det særligt for 12-14 årige, at de kun må benytte CrossFit Odenses faciliteter, hvis de deltager på holdtræning eller træner i Open Gym under opsyn af en forældre/værge som også har et aktivt medlemskab i CrossFit Odense.
Personer under 15 år må ikke opholde sig i centret eller benytte træningsfaciliteterne uden tilstedeværelsen af en voksen tilknyttet til personen. En voksen kan enten være træneren under en given holdtræning, eller en forældre/værge under selvtræning.
Under holdtræning og selvtræning er bare fødder ikke tilladt.

§ 10. Billeder, videoer og sociale medier
CrossFit Odense forbeholder sig ret til at tage billeder og optage film af vores medlemmer, brugere og besøgende under træning, konkurrencer, sociale sammenhænge o. lign. til sociale medier og hjemmeside m.m.
Ønsker du ikke at medvirke på billeder eller billeder, vil dette selvfølgelig blive respekteret – kontakt os venligst herom enten personligt i receptionens åbningstid eller via mail info@crossfit-odense.dk.

§ 11. Misligholdelse af kontrakt
Både medlemmer som gæster er forpligtet til at overholde fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentligt misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller CrossFit Odenses ansatte, kan CrossFit Odense uden varsel bortvise medlemmet, og dets tilhørende medlemskab ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom doping, brug eller besiddelse af narkotika samt misligholdelse af medlemskab.

§ 12. Ændringer i hold m.v.
CrossFit Odense forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold med 1 uges varsel ved opslag i CrossFit Odense samt på crossfit-odense.dk. Desuden kan CrossFit Odense samme dag aflyse eller ændre instruktør/holdtype samme dag senest én time før holdets planlagte start.
Mindre væsentlige ændringer i medlemsbetingelser kan ændres fra dag til dag ved kundgørelse via e-mail, Facebook eller opslag i centret.

§ 13. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter. Som førstegangstrænende anbefales det at gøre instruktøren opmærksom på dette, inden træningen påbegyndes. CrossFit Odense tager ikke ansvar for personskader på et medlem eller bruger som følge af ulykker, andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Der gives ikke garanti for vægttab og/eller øget velvære.

§ 14. Værdigenstande
CrossFit Odense bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade, ej heller ved tyveri fra omklædningsrum. Det anbefales, at værdigenstande opbevares i omklædningsrummets skabe, hvis sådanne forefindes, hvortil medlemmet selv er ansvarlig for at anskaffe lås hertil.

§ 15. Beroperioder
Medlemskabet kan sættes i bero mod et administrationsgebyr på 99 DKK. Anmodningen om berostillelse skal fremsættes med 14 dages varsel, hvorefter medlemskabet sættes i bero op til 6 måneder. En beroperiode skal som minimum vare én måned. Opsigelse kan ikke foretages direkte fra Bero/Hold og kan kun ske jf. § 6 i medlemsbetingelserne.
Det er muligt at ophæve en beroperiode før aftalte slutdato ved skriftlig henvendelse, dog skal minimumsperioden overholdes.

§ 16. Umyndige medlemmer
Er en person under 18 år eller umyndig kan medlemskab kun opnås, hvis en forældre/værge tegner et medlemskab for personen på forælderens/værgens regning.

§ 17. Ordensregler
Det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af CrossFit Odenses personale, skal altid følges.

§ 18. Booking og fremmøde
Fremmøde skal ske senest ét minut før holdstart. Såfremt dette ikke sker, vil der blive pålagt et gebyr pr. hold. Det er medlemmets eget ansvar at fremmøde sig korrekt og til tiden. CrossFit Odense er ikke ansvarlig for, at medlemmers fremmøde er korrekt.
Medlemmet er forpligtet til at registrere fremmøde såvel til holdtræning som Open Gym.
Der kan ikke garanteres plads på det enkelte hold. Medlemmer opfordres derfor til at booke plads på de enkelte hold, samt afmelde hvis medlemmet ikke kan komme alligevel. Står medlemmet på venteliste til et hold, er det medlemmets eget ansvar at holde sig opdateret om en mulig plads på det pågældende hold, eller få sig afmeldt, hvis man har fortrudt sin booking.

§ 19. Afmelding af reservation og fremmøde
Ifb. med afbud til et hold kan dette ske gebyrfrit senest to timer før holdstart. Ved manglende afbud og udeblivelse til et hold pålægges et gebyr. Ved afbud indenfor 1-2 timer af holdstart pålægges et mindre gebyr. Gebyret bliver automatisk trukket via de angivne kortoplysninger hos medlemmet og medlemmet vil blive gjort opmærksom på dette via CrossFit Odense app’en. Undlader medlemmet at betale førnævnte gebyrer bliver medlemskortet spærret uden varsel. En opdateret liste af gebyrer kan altid fås ved mundtlig eller skriftlig henvendelse til CrossFit Odense.

§ 20. Drop-in og introhold/Prøvetime
Ved tilmelding til Drop-In, introhold/prøvetime gives samtykke til at CrossFit Odense må behandle og opbevare personlige oplysninger samt kontakte medlemmet telefonisk og elektronisk.
Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til info@crossfit-odense.dk.

§ 21. Lukkedage
CrossFit Odense forbeholder sig retten til at lukke centret helt eller delvist i 2-10 dage pr. år i forbindelse med konkurrencer, sponsordage, renovering mv.
Dette vil blive oplyst per e-mail, i “CrossFit Odense”-app’en og i den lukkede medlemsgruppe på Facebook.

§ 22. Doping
Findes der bevis på brug af doping samt narkotika i CrossFit Odenses, medfører dette en udelukkelse på mindst to år fra træning og ophold hos CrossFit Odense.

§ 23. Udelukkelse af medlem
CrossFit Odense kan, uden angivelse af grund, afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af medlemsbetingelserne eller ordensreglementet, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort, sker der imidlertid ikke tilbagebetaling.

§ 24. Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret, hvis medlemskabet ikke er taget i brug jf. § 5. Hvis der imidlertid vælges en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§ 25. Modtagere af personoplysninger
CrossFit Odense kan dele dine personoplysninger til relevante modtagere såsom:
a) Vores eksterne medlemssystem, som bl.a. tager sig af betaling, systemvedligeholdelse samt hosting af vores tjenester på vegne af os; og
b) Sociale medier for at undgå, at der sker dobbelt markedsføring af vores ydelser til dig.